Links

Ensembles & collectives:
Open_Music
S-K-A-M Stuttgarter Kollektiv für aktuelle Musik
Junge Ensemble Stuttgart‎
Collective lovemusic
Ensemble Il Capriccio
Bach:vokal – Stiftskirche Stuttgart

Collaborating musicians & composers:
Oliver Sascha Frick, computer-music & composer
Joseph Michaels, composer
Jesse Ronneau, composer
I-lly Cheng, composer

Collaborating artists:
Deema Shahin, photograph & video artist
Franziska Schmitz, actress
Anna Drescher, stage director
Laurenz Theinert, light artist
Aldo van den Broek, artist

Photographers:
Fotografie © Tom Pingel
Fotografie © Zam Helga
Fotografie © Susanna Drescher
Fotografie für OTTO © Daniela Wolf
Fotografie © Natascha Gurevich
Fotografie © Studio Peco
Fotografie © Jo Dohse

 

Back To Top